Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд

 

Административен договор №: BG05M9OP001-1.021-0396-C01

Проект: „Обучения за подобрена компетентност и устойчива заетост в „СМДЛ Кандиларов“ООД”

Обща стойност на проекта: 78 540.00 лева

Безвъзмедна финансова помощ: 100 %, от които 66 759.00 лв. (85%) от Европейския социален фонд и 11 781.00 (15%) национално финансиране.

Период на проекта: 21.02.2018 г. – 21.12.2018 г.

 


 

На 30.06.2016 г., Самостоятелна медико-диагностична лаборатория „Кандиларов“ ООД сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-1.003-0671-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, схема за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-1.003 «Ново работно място 2015» за осъществяване на проект „Създаване на условия за по-висока и по-качествена заетост чрез разкриване на нови работни места в СМДЛ“Кандиларов“ООД“.На 30.06.2016 г., Самостоятелна медико-диагностична лаборатория „Кандиларов“ ООД сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-1.003-0671-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, схема за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-1.003 «Ново работно място 2015» за осъществяване на проект „Създаване на условия за по-висока и по-качествена заетост чрез разкриване на нови работни места в СМДЛ“Кандиларов“ООД“.

Общата цел на проекта е създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица чрез устойчиво интегриране на пазара на труда на безработни младежи до 29 г. вкл. и лица на възраст над 54 г., което в съответствие с потребностите и организационната стратегия за развитие на СМДЛ „Кандиларов“ ООД.

За постигане на целите на настоящия проект ще бъдат разкрити нови работни места в СМДЛ „Кандиларов“ ООД и ще бъдат изпълнени следните дейности:

  1. Наемане на безработни и неактивни лица на работни места за специалисти за извършване на лабораторни изследвания за период от 12 месеца
  2. Наемане на безработни и неактивни лица на работни места за помощен персонал за период от 12 месеца
  3. Наемане на безработни и неактивни лица на работни места за специалисти по продажбите и рекламата за период от 12 месеца
  4. Наемане на безработни и неактивни лица на работни места за счетоводен персонал за период от 12 месеца
  5. Закупуване на лабораторно оборудване, свързано със създаването на нови работни места

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.

 

Общата стойност на проекта е 264456 лева, от които 264456 лева европейско и  0 лeва национално  съфинансиране.

–––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––––

Процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, проект „Създаване на условия за по-висока и по-качествена заетост чрез разкриване на нови работни места в СМДЛ“Кандиларов“ООД“, договор  № BG05М9ОР001-1.003-0671, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд