IMDL Kandilarov address:

  • Sofia, Residential Complex Nadejda, 77 Vazrojdenska Str., ground floor

Phone:

  • +359 884 015 182

Working hours:

  • Monday – Friday: 8:00 – 16:00